Anuncios

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Programa municipal de conciliación 2023 - Nadal.

Prazo de presentación do 20 de novembro ao 1 de decembro, ambos dous días incluídos.

  BASES

  SOLICITUDE

 

  

 

Renovación de postos da feira para o ano 2024

Aberto o prazo do 1 ao 30 de decembro

 NOTA INFORMATIVA

  SOLICITUD PARA PERSOAS FÍSICAS

  SOLICITUD PARA PERSOAS XURÍDICAS

 

 

 

III Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético no tratamento da violencia machista.

Prazo de presentación rematado

  BASES

  ESTRACTO

  SOLICITUDE

 

  

 

XVIII Concurso fotográfico - Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy

Prazo para presentación rematado

  BASES DO CONCURSO

  

EXENCIÓN DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO E REDUCIÓN DAS TAXAS DE AUGA E SUMIDOIRO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024

Prazo para presentación: do 1 de setembro alo 31 de decembro.

 INFORMACIÓN

 FORMULARIO SOLICITUDE

 

Anuncio do Departamento de Medio Ambiente

  BANDO: Xestión da biomasa e manteñemento de fincas

  Cumprimento da lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

  


 Resolución de alcaldía FEIRAS OS DÍAS 6 E 21

 

MEDIO AMBIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Para aquelas persoas que estean xestionando súas leiras para evitar os incendios forestais de acordo coa RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 25 de abril.

Declaración responsable

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO NOVO REGULAMENTO DOS CONSELLOS PARROQUIAIS:

 Ver toda a información

PUBLICACIÓN DA SENTENZA ACERCA DA TARXETA DE TRANSPORTE METROPOLITANO "PASS VIGO"

Consultar a sentenza


TAXAS: Aprobación provisional das ordenanzas fiscais reguladoras da taxa por recollida de lixo, da taxa de alcantarillado e da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servizos ou subministros sexan prestados por entidades locais:

 


CELEBRACIÓN DE FESTAS OU VERBENAS POPULARES

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES


Publicación no BOP da subvención de la Diputación de Pontevedra para o mantemento do servizo de normalización lingüística existente no Concello de Redondela


BANDO MUNICIPAL:


O CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA


PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO CONCELLO DE REDONDELA


EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMINO EN ASNELLE DE ARRIBA, EN LA PARROQUIA DE REBOREDA

 PUBLICACIÓN NO BOP - EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN VILAR DO MATO, VENTOSELA (REDONDELA)


RESULTADOS DOS ANÁLISIS DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS VACÍAS DO CONCELLO DE REDONDELA


CONCESIÓN AO CONCELLO DE REDONDELA DE AXUDA ECONÓMICA POR O INEGA NO MARCO DO PDR-GALICIA COFINANCIADO POR O FEADE


BANDOS:

BANDO: Prohíbese en todo o término municipal a instalación de circos e atraccións que utilicen animales nos espectáculos

BANDO: Obligación dos posuídores de perros en relación con as vías e espazos públicos.

BANDO: Obligación dos propietarios de fincas en relación con a prevención das situacións de risco de incendio no Concello de Redondela.


 INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS POR EMPRESAS: