Anuncios

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO NOVO REGULAMENTO DOS CONSELLOS PARROQUIAIS:

 Ver toda a información

PUBLICACIÓN DA SENTENZA ACERCA DA TARXETA DE TRANSPORTE METROPOLITANO "PASS VIGO"

Consultar a sentenza

XUVENTUDE

Premio Viadutos de novela 2020

  PRÓRROGA DO PRAZO

Amplíase o prazo para presentar orixinais (informarase da nova data límite con 15 días de antelación)

 BASES para participar  Resolución de Alcaldía Prórroga

IGUALDADE: 

RESOLUCIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER E DA IGUALDADE PARA O ANO 2019

  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO 25 DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

ENSINO: Anuncio Beneficiarios da Subvención para a concesión dos premios de Ensino Jules Verne na súa VI edición

ANUNCIO

EMPREGO: Concedida a subvención para o Obradoiro REDONDELA SOSTIBLE ao Concello de Redondela

 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN


TAXAS: Aprobación provisional das ordenanzas fiscais reguladoras da taxa por recollida de lixo, da taxa de alcantarillado e da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servizos ou subministros sexan prestados por entidades locais:


Premio Viadutos de novela 2019, organizado polo Concello de Redondela


CELEBRACIÓN DE FESTAS OU VERBENAS POPULARES

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES


Publicación no BOP da subvención de la Diputación de Pontevedra para o mantemento do servizo de normalización lingüística existente no Concello de Redondela


BANDO MUNICIPAL:


O CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA


PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO CONCELLO DE REDONDELA


ANUNCIO DE LA APORTACIÓN DE FONDOS DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DENTRO DE LA LÍNEA 2 DEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (PLAN CONCELLOS 2017) AL CONCELLO DE REDONDELA


EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMINO EN ASNELLE DE ARRIBA, EN LA PARROQUIA DE REBOREDA

 PUBLICACIÓN NO BOP - EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN VILAR DO MATO, VENTOSELA (REDONDELA)


RESULTADOS DOS ANÁLISIS DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS VACÍAS DO CONCELLO DE REDONDELA


CONCESIÓN AO CONCELLO DE REDONDELA DE AXUDA ECONÓMICA POR O INEGA NO MARCO DO PDR-GALICIA COFINANCIADO POR O FEADE


OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2018

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2017

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2016


BANDOS:

BANDO: Prohíbese en todo o término municipal a instalación de circos e atraccións que utilicen animales nos espectáculos

BANDO: Obligación dos posuídores de perros en relación con as vías e espazos públicos.

BANDO: Obligación dos propietarios de fincas en relación con a prevención das situacións de risco de incendio no Concello de Redondela.


 INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS POR EMPRESAS: