Subvencions

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

XUSTIFICACIÓN DAS AXUDAS DO COVID-19

Os beneficiarios das subvencións serán notificados e terán que presentar a xustificación antes do 23 de decembro de 2020, cos seguintes documentos:

ANEXO II

MODELO MEMORIA

- INDICACIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DIRIXIDAS O SECTOR HOSTELEIRO DO CONCELLO DE REDONDELA

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: dende o día 05 de Diciembro ata o día 14 de Diciembro incluído, contados a partir do día seguinte a publicación do seu extracto no Boletín Oficial da Provincia

BASES DA CONVOCATORIA

EXTRACTO DA CONVOCATORIA

INDICACIÓNS PARA FACER A SOLICITUDE (DOCUMENTACIÓN, REQUISITOS..)


 ANEXOS DA CONVOCATORIA


BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS ÁS RONDALLAS OU RANCHOS DE REIS QUE PARTICIPEN NOS ACTOS PROGRAMADOS CON MOTIVO DA FESTIVIDADE DE REIS 2021

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: rematará o día 31 de Diciembro de 2020 contados a partir do día seguiente á publicación do seu extracto no Boletín Oficial da Provincia

BASES DA CONVOCATORIA

EXTRACTO DA CONVOCATORIA


 ANEXOS DA CONVOCATORIA


BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O ANO 2020


PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: é de 15 días naturais contados a partir do día seguinte da publicación do seu extracto no Boletín Oficial da Provincia.

BASES DA CONVOCATORIA

EXTRACTO DA CONVOCATORIA


 ANEXOS DA CONVOCATORIA


BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER E A IGUALDADE PARA O ANO 2020

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: dende o 01 de Setembro ata o 21 de Setembro de 2020

   BASES DA CONVOCATORIA

  EXTRACTO DA CONVOCATORIA

  ANUNCIO DA CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN

  ANEXOS DA CONVOCATORIA


BASES E CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS DO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2020-2021

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 30 días naturais a partires do día seguinte ao da publicación no BOP do extracto da convocatoria. 

  BASES DA CONVOCATORIA

  EXTRACTO DA CONVOCATORIA

  ANEXOS DA CONVOCATORIA


BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS A CENTROS, ASOCIACIÓNS E ENTIDADES CULTURAIS PARA O ANO 2020

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: será dun mes contado a partir do día seguinte a o da publicación no BOP do extracto desta convocatoria.

A presentación e tramitación desta subvención farase exclusivamente por medios electrónicos a través da sede elctrónica do Concello de Redondela, debendo proceder a súa sinatura a través dos mecanismos admitidos na sede electrónica (https://redondela.sedelectronica.gal).

A documentación presentada será a recollida no Anexo I desta convocatoria.

  BASES DA CONVOCATORIA

  EXTRACTO DA CONVOCATORIA

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA GASTOS CORRENTES AOS CENTROS CULTURAIS PARROQUIAIS, ANO 2020

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: será dun mes contado a partir do día seguinte a o da publicación no BOP do extracto desta convocatoria

A presentación e tramitación desta subvención farase exclusivamente por medios electrónicos a través da sede electrónica do Concello de Redondela

As solicitudes virán inescusablemente acompañadas da documentación indicada no propio modelo normalizado de solicitude, é dicir, dos anexos I, II, III e IV, e a documentación requerida en ditos anexos

  BASES DA CONVOCATORIA

  EXTRACTO DA CONVOCATORIA

  ANEXOS DA CONVOCATORIA PARA GASTOS CORRENTES AOS CENTROS CULTURAIS PARROQUIAIS


BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ÁS COMISIÓNS DE FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS DE REDONDELA PARA O ANO 2020

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: rematará a o mes seguinte da súa publicación, contados a partir do día seguinte a o da publicación no BOP do extracto desta convocatoria

  BASES DA CONVOCATORIA

  EXTRACTO DA CONVOCATORIA

  ANEXOS DA CONVOCATORIA PARA AS COMISIÓNS DE FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS


BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA FESTIVAIS NON PROFESIONAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS 2020

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: rematará a o mes seguinte da súa publicación, contados a partir do día seguinte a o da publicación no BOP do extracto desta convocatoria

   BASES DA CONVOCATORIA

  EXTRACTO DA CONVOCATORIA

  ANEXOS DA CONVOCATORIA PARA FESTIVAIS NON PROFESIONAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS


BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADÁ ANO 2020

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: rematará a o mes seguinte da súa publicación, contados a partir do día
seguinte a o da publicación no BOP do EXTRACTO desta convocatoria

  BASES DA CONVOCATORIA

  EXTRACTO DA CONVOCATORIA

   ANEXOS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES:


SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE SERVIZOS SOCIAIS

Bases e Convocatoria para a concesión de subvencións de axudas sociais por COVID-19 do concello de Redondela:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO XOVES 21 DE MAIO ATA O 30 DE OUTUBRO DE 2020 (Art. 7 das Bases)

AS BASES FORON PUBLICADAS NO B.O.P. DE PONTEVEDRA Nº 91 DO XOVES 14 DE MAIO de 2020: https://boppo.depo.gal/es

A presentación de solicitudes poderá facerse :

De xeito telemático: a través da sede electrónica do Concello de Redondela, debendo proceder a súa sinatura a través dos mecanismos admitidos (https://redondela.sedelectronica.gal).
De xeito presencial no Rexistro Xeral do Concello de Redondela en horario de 10.00 a 13.00 horas:  Para o que deberá solicitar cita previa no tlf. 986.400.300 mentres non se produza a finalización do proceso de desescalada.
Por calquera dos outros medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro,do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA

 

SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE DEPORTES

PROGRAMA DE VIVIENDAS BALEIRAS

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE REDONDELA