Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Recadación

A Área de Recadación do Concello de Redondela encárgase de planificar, organizar e executar accións de recadación dos ingresos tributarios e non tributarios.

Contacta

O Concello de Redondela, consegue modificar a ordenanza da taxa de conexión ao saneamento sen actualizar dende fai case 20 anos. Aprobouse en pleno a redución do 70% desta taxa para facilitar o alta das vivendas unifamiliares co fin de reducir o importe actual de 1200 a 360 euros. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, mostra a súa satisfacción tras conseguir aprobar a modificación da ordenanza da taxa de conexión ao saneamento sen ningún voto en contra o que suporá que as vivendas familiares que se conecten ás redes municipais de abastecemento e saneamento pagarán por cada unha destas taxas 360 euros, cantidades que ata o de agora ascendían a 900 e 1.200 euros respectivamente.

A alcaldesa de Redondela explica que “Existe un número moi elevado de vivendas unifamiliares que potencialmente poden conectarse ás redes municipais e seguen sen conectarse polo elevado coste que implica”. Expresaba a súa satisfacción pola aprobación da modificación da ordenanza “para axustar as taxas ás necesidades e realidades actuais dos veciños e veciñas”.

Na actualidade a "taxa de alcantarillado" alcanza, no suposto de vivendas unifamiliares, os 1.200,00 euros, mentres que a rede de abastecemento ten unha tarifa de 900 euros, polo que cando se implanta unha nova rede pública os usuarios e usuarias teñen que aboar unas taxas de 2.100,00 euros. Segundo a rexedora local, “estas cantidades, desde un punto de vista social, semellan moi difíciles de afrontar para unha porcentaxe importante de familias polo que procedeuse a analizar se era adecuada á normativa, estrutura municipal e conxuntura económica actuais”.

Esta contía estaba a funcionar como un obstáculo para o acceso dos cidadáns ao servizo e levantaba unha barreira económica que tamén impactaba negativamente sobre os índices de desigualdade. Conseguiuse polo tanto, cos votos a favor de BNG e PP e a abstención de AER, igualar a taxa entre vivendas unifamiliares e vivendas colectivas modificando as ordenanzas respectivas de xeito que en ambos os dous supostos sexa de 360 euros en concepto de saneamento e 360 euros en concepto de abastecemento.

“A diminución de ingresos pola rebaixa desta taxa verase compensada polo aumento das altas e do número de taxas percibidas así como un maior número de recibos trimestrais a cobrar”, conclúe Rivas.

Os contribuíntes que non recibiran no seu domicilio as cartas de pagamento (recibos) necesarios para realizar o pago a través da Oficina Virtual Tributaria ou en calquera das sucursais de Abanca, Caixabank ou Banco Bilbao Vizcaya , poderán obter un duplicado das mesmas:

- na Oficina Virtual Tributaria https://redondela.tributoslocales.es,

- na Oficina de Recadación e Xestión Tributaria do Concello de Redondela sita. na Rúa Ernestina Otero 35 bx. (horario de atención ao público de luns a venres de 9:00 a 14:00 e de luns a xoves de 16:00 a 19:00)

- na Oficina de Chapela sita. Avda. de Redondela 17- nos baixos do Pavillón Municipal de Chapela (horario de atención ao público: tódolos mércores de 9:00 a 14:00)

- a través do teléfono de atención ó contribuínte 986408374

- no correo electrónico: redondela@canaltributos.com

Finalizado este prazo o cobro realizarase pola vía executiva cos recargos de apremio regulamentarios.

Unha vez rematado o período voluntario o cobro realizarase por vía executiva coas recargas de constrinximento regulamentarias

O Concello de Redondela vén de poñer en coñecemento de todas as interesadas e interesados que o vindeiro 20 de decembro remata o prazo para o pagamento en periodo voluntario dos recibos da Taxa pola recollida do Lixo 2021, Taxa pola entrada de vehículos (vados) 2021 e a Taxa pola reserva da vía pública (taxis) 2021.

Os contribuíntes que ainda non recibiran no seu domicilio as cartas de pagamento (recibos) necesarios para realizar o pago a través da Oficina Virtual Tributaria ou en calquera das sucursais de Abanca, Caixabank ou Banco Bilbao Vizcaya, poderán obter un duplicado dos mesmos na Oficina Virtual Tributaria https://redondela.tributoslocales.es , na Oficina de Recadación e Xestión Tributaria do Concello de Redondela sita. na Rúa Ernestina Otero 35 bx. (horario de atención ó público de luns a venres de 9:00 h a 14:00 h e de luns a xoves de 16:00 h a 19:00 h) ou na Oficina de Chapela sita. no Camiño do Piñeiral 22 (horario de atención: tódolos mércores de 9:00 a 14:00). Tamén poden dirixirse ao teléfono de atención ao contribuínte (986 408 374) ou ao correo electrónico redondela@canaltributos.com

Finalizado este prazo o cobro realizarase pola vía executiva coas recargas de constrinximento regulamentarios.

Recadación

Oficina Virtual Tributaria (OVT)

O contribuinte pode acceder de forma segura, en tempo real, para consultar ou realizar operacións.

ACCEDER Á OVT

Oficina Virtual Tributaria
 • A súa información ou conta tributaria sen esixir unha segunda acreditación.
 • Os seus valores en unha voluntaria, negocios, ou en que están incluídos nun expediente de restrición.
 • Os seus expedientes de xestión e o estado de tramitación do mesmo.
 • Os seus bens que constitúen obxectos tributarios (inmobles, vehículos, etc).
 • Localización na cartografía oficial do Catastro da propiedade inmobiliaria.
 • Domiciliación dos seus recibos.
 • Auto-avaliación para a alta de vehículos, IIVTNU (ganancia cidade), emisión de documentos administrativos.
 • Pago de recibos.
 • Modificación ou ampliación de algúns datos persoais (enderezo, data de nacemento, teléfonos fixo e móbil, fax e correo electrónico).
 • Consulta de recibos anulados
 • Xustificante de recibos pagados.
 • Imprimir documentos cobratorios.

Para poder acceder con usuario e contrasinal chame o teléfono de atención ó cidadán 986 408 374.

 • Consulta os cargos en conta dos recibos en voluntaria.
 • Consulta do detalle de parcelas de IBI Rústica.
 • Obter o documento de proxecto de lei pagar en período voluntario.
 • Autoliquidacións.
 • Simulador Plusvalías IIVTNU (plusvalía municipal)
Banca electrónica

Sen certificado dixital. Para clientes de banca electrónica de ABANCA.

Non é necesario coñecer os datos do recibo.

Unha vez identificado na banca electrónica, ao contribuinte, de forma segura se lle permite acceder en tempo real a consultar ou realizar as mesmas operacións que co acceso con certificado dixital a través da Oficina Virtual Tributaria.

Acceso ABANCA

TPV Virtual

Pago de recibos sen certificado dixital para clientes de calquera entidade bancaria.

É necesario coñecer os datos do recibo a pagar.

Acceso á pasarela de pago

Compartir