Concello de Redondela

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Plan + Provincia ano 2024

Línea 2


A Deputación Provincial de Pontevedra acordou concederlle ao Concello de Redondela por Acordo da Xunta de Goberno do 05/04/2024 o seguinte financiamento por importe de 103.442,00 € ao amparo do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN +PROVINCIA 2024) LIÑA 2 para gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais:

 

“Servizo de limpeza de edificios municipais”

 

 (Expte.:2024019282)

 

103.442,00 €

(Bases reguladoras y convocatoria publicadas en el BOPPO núm. 2 do 2 de enero de 2024)

 

 

Línea 3


A Deputación Provincial de Pontevedra, dentro do seu PLAN + PROVINCIA PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO 2024 (LIÑA 3), acordou conceder ao Concello de Redondela financiamento.

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 9 de febreiro de 2024, acordou conceder unha subvención ao Concello de Redondela, por importe de 239.287,53 € para a realización da actuación denominada “CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS CONCELLO DE REDONDELA 2024” ao abeiro do Programa de activación do emprego da Deputación de Pontevedra 2024 (Liña 3) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se relacionan na seguinte táboa:

Concello
Redondela

Número de traballadores
15

Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de xornada e duración)
Xornada completa, durante 6 meses

  • 3 guías turísticos
  • 2 axudantes de servizos (actuacións de electricidade)
  • 10 peóns de obras e servizos

Importe concedido: 239.287,53 €

(Bases reguladoras e convocatoria do Plan +Provincia para a activación do emprego da Deputación Provincial de Pontevedra 2024 (Liña 3) e extracto das mesmas, publicadas no BOPPO núm. 2 do 03.01.2024).

Compartir