Servizos Sociais Redondela

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 Laborais 9:00-14:00h.

 Enderezo: Rúa Isidoro Queimaliños, 2

ATENCIÓN DA TRABALLADORA SOCIAL

Previa cita, os martes e xoves de 9.00 a 14.00 horas

Colexiada número: 1830

Poboación atendida: Redondela (casco urbano), O Viso, Reboreda, Cesantes e Ventosela

Familia e infancia

Prestacións Socio-económicas:

 • Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

OBXECTO:

Concesión da prestación familiar por fillas ou fillos menores de tres anos.

POBOACIÓN DESTINATARIA:

Aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2015 (nacidos entre o 2.1.2012 e o 1.1.2015, incluídos) e que, durante o ano 2013, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.

No caso de fillas ou fillos adoptadas/os ou acollidas/os entre o 31 de decembro de 2013 e o 31 de decembro de 2014, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE:

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica, pero tamén opcionalmente

tamén poderá ser en soporte papel.

 

Exencións/Bonificacións:

 • Título de Familia Numerosa
 • Carné familiar
 • Recoñecemento ou asimilación a categoría de descendente ao concibida/aSUBVENCIÓNS PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA FACTURA ELÉCTRICA A TRAVÉS DO TÍCKET ELÉCTRICO SOCIAL DE GALICIA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO 2014 E PRIMEIRO SEMESTRE DO 2015 Subvención de parte da factura eléctrica ás familias con fillos/asmenores a cargo cuxos ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (indicador público de renda de efectos múltiples). Os gastos subvencionables serán as facturas de electricidade (IVE incluído) cuxo período de lectura estea incluído dentro do segundo semestre do 2014 ou primeiro semestre do 2015, segundo corresponda. No caso de que unha factura abranga un período que saia parte do semestre correspondente, considerarase subvencionable o custo prorrateado dos días incluídos no semestre. Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan ao seu cargo fillos/ as menores de 18 anos e un gasto derivado da subministración de enerxía eléctrica na súa vivenda habitual, que cumpran os seguintes requisitos:3. Estar aboando a correspondente factura de enerxía eléctrica a unha comercializadora e figurar comopersoapagadoranacorrespondente factura.5. Non estar incursanas prohibicións para obter a condición depersoabeneficiaria, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,de subvencións.PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE: Parao pagamento das facturas eléctricas do segundo semestre de 2014 rematará o30 de abril de 2015e para as axudas ao primeiro semestre do 2015 o prazo comezará o 1 de xullo de 2015 e rematará o 15 desetembro de 2015. Terá que facerse unha solicitude distinta para cada semestre.PUBLICACIÓN:DiarioOficialde Galicia(DOG)do 4 de marzo.

 

 • PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: As solicitudes deberán presentarse unicamente por vía electrónica. No suposto de quea persoapeticionarianon teña capacidade técnica ou económica, ou que por outros motivos non teña garantido o acceso e dispoñibilidade dosmedios tecnolóxicos precisos, a súa identificación ou autenticación poderá ser validamente realizada por empregado público, mediante ouso do sistema de sinatura electrónica do que estea dotado, segundo dispón o artigo 14 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, queregula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades de ela dependentes. Para estes efectos,poderá dirixirse ás oficinas de calquera das catro xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Industria, así como á DirecciónXeral de Enerxía e Minas para que lle fagan a solicitude. Que os ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (indicador público de renda de efectos múltiples).A estes efectos, considérase unidade de convivencia o conxunto de todas as persoas que viven no mesmo domicilio.

Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ter fillos/as menores a cargo.

POBOACIÓN DESTINATARIA:

A contía da subvención será unha cantidade fixa de 90 € ao semestre para as unidades de convivencia que cumpran os requisitos, e de 150 € ao semestre para as que acrediten ser ademais familia numerosa.

OBXECTO:

Prazas:

 • Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

OBXECTO:

Solicitude de prazas nas escolas infantís 0-3 para o curso 2015/2016 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais

e do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

POBOACIÓN DESTINATARIA:

Axencia Galega de Servizos Sociais

 1. Menores con residencia en Galicia e que xa nacesen no momento de presentación da solicitude.
 2. Menores cunha idade mínima de tres meses na data de ingreso.
 3. Menores que non teñan feitos os 3 anos de idade o 31 de decembro de 2015.

Non obstante, poderán ser eximidos do límite de idade dos 3 anos os nenos e as nenas con necesidades específicas de apoio

educativo, logo da emisión do ditame do equipo de orientación específico da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria correspondente, por petición das nais e dos pais, titores/as ou representantes legais e a través do centro de educación infantil da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria onde soliciten praza. Neste sentido, a escola infantil

0-3 en que se escolariza o alumno ou alumna proporcionaralle á familia a información e orientación necesarias sobre o procedemento

que se deberá seguir nestes casos.

 1. Para a renovación de praza é requisito imprescindible estar ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación da

solicitude.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE:

As solicitudes de renovación de praza deberán presentarse en soporte papel na propia escola

infantil ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das

administracións públicas e do procedemento administrativo común

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 23 de marzo.

PUBLICACIÓN: Diario Oficial de Galicia ( DOG ) do 23 de febreiro

 

Programas:

 • Servizo de axuda no fogar
 1. O servizo de axuda no fogar (SAF) é un servizo público de carácter local consistente en ofrecer un conxunto de atencións a persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual.
 2. O SAF poderá prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.
 3. Tamén, con carácter subsidiario do programa de educación e apoio familiar, poderá dar unha resposta preventiva, educativa e socializadora fronte a diversas situacións de familias en risco de exclusión social.
 • Adopción
 • Acollemento Familiar
 • Medidas de Medio Aberto
 • Puntos de Encontro Familiar
 • Mediación Familiar